ការរៀនភាសាធ្វើឲ្យងាយស្រូល ដែលអាចទៅរួច និង រីករាយ !

ចុះឈ្មោះសំរាប់ គណនីយមិន​គិតថ្លី

ហេអ្វីបានជា សូឡេនត្រាល្អជាង ?

គោសដៅរបស់យើងគឺឲ្យអ្នកធ្ចើដំណើរលើ វិថីភាសាបរទេសលឿនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ។ គ្មានវេយ្យករ គ្មានតារាងដើម្បីចាំ ។ គឺគ្រាន់តែផ្ដោតអារម្មណ៍ នោះកម្មវិធីសិក្សាដ៍ងាយស្រួលនឹងដំណើរការ ។

Icon1

ការផ្តោតអារម្មណ៍លើការទំនាក់ទំនង

សូឡេនត្រា ឲ្យអ្នកនូវយុត្តិសាស្រ្តសាមញ្ញ ពេញនិយម និងការសន្ទនាដើម្បីជួយអ្នកឲ្យយល់ និងបានយល់ច្បាស់។

ភោជនីយដ្ឋាន ការទិញទំនិញ ការធ្ចើដំណើរ។​ យើងបានទៅដល់ទីនោះ និងដឹងអំពីអ្វីដែលអ្នកត្រូវការ ។

Icon6

ការរំលឹកដែលចាំមិនភ្លេច់

ការប្រើប្រាស់មេរៀនខ្លីៗ សូឡេនត្រារំលឹក និង ពង្រីកភាសារបស់អ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ដូចដែលអ្នកប្តូរពីប្រធានបទមួយ ទៅប្រធានបទមួយទៀតតាមរយះកំរិត ។

Icon8

ការបែងចែកវគ្កសិក្សារបស់អ្នក

សូឡេនត្រាមានចំនុចសំខាន់មួយនៃតួនាទីទាំង៧ និង ការជ្រើសរើសទាំង១១ ដែលជួយឲ្យអ្នកបែងចែងវគ្គសិក្សា ទៅតាមតំរូវការ និង ការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នក ។

ជ្រើសរើសភាសារមួយសម្រាប់សិក្សា