កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Learn British English online at Sulantra.com

Some great news to start the year – we have just uploaded our British English courses! Recorded in London, the language is spoken at natural speed with a range of standard accents to help you get used to the way the locals talk. This material will definitely help you brush up on your listening and speaking skills. Get ready to communicate the British way with a little help from Sulantra!