កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។a lifelong memory

We travel to enjoy life, to learn and add to our treasure chest of memories. Some of the most unforgettable experiences happen when we are on the road -- and they may be good or bad. Having a little of the local language can make all the difference. The young people in this short video learn this reality as they shop, prepare and serve a simple meal for new-found friends -- and create their own wonderful memories.