កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។The Travel Experience Part 1


What happens at a Sulantra year-end party? Apart from enjoying TONS of food, we usually talk travel, including favorite places and where everyone wants to go to next. Check out the multilingual merriment in this off the cuff video. Don't forget to turn on your YouTube sub-titles. (Warning:Consider wearing sunglasses to protect your eyes from the background bling!)