កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។A new journey in life

This short video shows how just a little language opens doors to a new world of life experiences. A group of tourists study Sulantra's Khmer course then head to Southeast Asia to test their communication skills as they shop, ask for directions, order in restaurants and more in Cambodia! They survive on the streets of Siem Reap then challenge themselves by heading into the countryside where they teach kids origami and learn how to cook some local dishes. For this group, travel will never be the same. A little language definitely goes a long way!

If you love traveling and enjoy our video, please share it with your friends. Thanks!