កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Brazilian Portuguese courses are online now.

Fantastic news: we have uploaded Brazilian PORTUGUESE to Sulantra.com! Great timing for those people who plan to head south for the 2014 FIFA World Cup or are seriously thinking of flying to Rio for the 2016 Olympics. It’s never too early to start learning the language of this wonderful country – and there is no more fun and efficient way to do it than with Sulantra!

Learn British English online at Sulantra.com

Some great news to start the year – we have just uploaded our British English courses! Recorded in London, the language is spoken at natural speed with a range of standard accents to help you get used to the way the locals talk. This material will definitely help you brush up on your listening and speaking skills. Get ready to communicate the British way with a little help from Sulantra!

Happy Year of the Snake From Sulantra!

Welcome to Sula Space


Welcome to Sula Space, the place where we share our latest ideas, updated information and crazy thoughts about everything related to language learning and travel – or anything we find entertaining that we think you’ll enjoy, too! 

We get input from Sula people around the world, hopefully including YOU. Feel free to contact us with your comments, including lively links for and about an international audience. Enjoy!


Grande notizia: il nostro corso di portoghese è disponibile on-line!

Tempismo perfetto per chi sta pensando di volare in Brasile per i Mondiali di Calcio 2014 o per i Giochi Olimpici di Rio del 2016. Non è mai troppo presto per iniziare ad imparare la lingua di questo paese meraviglioso - e non esiste un metodo più divertente ed efficace di Sulantra!