កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Haida Necktie

Hi everyone! We just finished filming a Sulantra video about souvenirs from Japan. Entertaining and “exotic” – including a wild necktie that Don was wearing during the shoot. It's a Haida pattern from the west coast of Canada. Enjoy this Canuck content!

The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema

Chiunque conosce, canticchia o fischietta “The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema”, ignorando chi sia la dedicataria del pezzo di bossa nova più famoso ed eseguito di tutti i tempi. Scopriamo dunque l’identità della vera Ragazza di Ipanema. E, nell’attesa di incontrarla, impariamo il portoghese con Sulantra!
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/07/22/foto/la_garota_de_ipanema_compie_50_anni_ecco_la_donna_che_la_ispir-39511621/1/

Не просто пътуване, а ново житейско пътешествие

Този кратък филм разказва как с минимални познания по даден чужд език можем да открием съвсем нови светове, докато пътешестваме. Група туристи изучават кхмерски език по системата на Сулантра и после се отправят към Камбоджа, където тестват уменията си да пазаруват, да поръчват в ресторант или да се ориентират, разговаряйки с местните хора на местния език. След като първоначално успяват да се справят с нелеките комуникативни задачи по улиците на Сием Рип, се отправят към дълбоката провинция на Камбоджа, където ги очакват истинските предизвикателства: час по творчество с местни ученици и урок по готварство с местни домакини.  

За тази група туристи пътешествията няма да са същите от сега нататък. За кратко време всички се увериха как само с основни познания по местния език могат са стигнат много надалеч в пътуванията си. 


Ако обичате да пътувате и този филм ви харесва, моля, споделете го с приятелите си!