កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។The Active Learner Book1
The Active Learner Book1
The Active Learner Book1
Communication Strategies for the Real World
Author: Don W.Maybin / John J. Maher

Many books promise to teach communication strategies.
The Active Learner delivers.

With clearly-explained, specific, and memorizable models of efficient behavior, The Active Learner provides students with the practical ability to overcome communication breakdowns. Listening and speaking practices are the main focus of the text, and each unit features two real-world illustrations of communication strategies in action.