កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Benvenuti a bordo!


Gentile Utente, Sula Space ti dà il benvenuto. Questo è il luogo giusto per condividere pensieri, opinioni, link divertenti, idee stravaganti e quant'altro su tutto ciò che ha a che fare con l'apprendimento delle lingue, il viaggiare, la conoscenza di nuove culture... e non solo. 

Gli utenti di Sula arricchiscono questo spazio con i loro pensieri scrivendo articoli e inviando link da tutto il mondo. Interagendo con gli altri, magari in viaggio, si costruiscono ricordi speciali ed esperienze uniche, il più delle volte in maniera spontanea e inaspettata. Che aspetti allora, unisciti anche tu!