កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។



The Active Learner Book1
The Active Learner Book1
The Active Learner Book1
Communication Strategies for the Real World
Author: Don W.Maybin / John J. Maher

Many books promise to teach communication strategies.
The Active Learner delivers.

With clearly-explained, specific, and memorizable models of efficient behavior, The Active Learner provides students with the practical ability to overcome communication breakdowns. Listening and speaking practices are the main focus of the text, and each unit features two real-world illustrations of communication strategies in action.





Welcome to Sula Space


Welcome to Sula Space, the place where we share our latest ideas, updated information and crazy thoughts about everything related to language learning and travel – or anything we find entertaining that we think you’ll enjoy, too! 

We get input from Sula people around the world, hopefully including YOU. Feel free to contact us with your comments, including lively links for and about an international audience. Enjoy!


The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema

Chiunque conosce, canticchia o fischietta “The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema”, ignorando chi sia la dedicataria del pezzo di bossa nova più famoso ed eseguito di tutti i tempi. Scopriamo dunque l’identità della vera Ragazza di Ipanema. E, nell’attesa di incontrarla, impariamo il portoghese con Sulantra!
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/07/22/foto/la_garota_de_ipanema_compie_50_anni_ecco_la_donna_che_la_ispir-39511621/1/

Ricordi che resteranno per sempre

Il motivo per cui viaggiamo è apprezzare la vita nella sua totalità, apprendere da culture diverse ed avere così ricordi preziosi. Alcune delle esperienze più indimenticabili si realizzano sulla strada - belle o brutte che siano. Qualche conoscenza della lingua locale può fare la differenza. E i ragazzi di questa lo capiscono facendo acquisti e preparando una cena per amici appena conosciuti. Momenti memorabili.

Grande notizia: il nostro corso di portoghese è disponibile on-line!

Tempismo perfetto per chi sta pensando di volare in Brasile per i Mondiali di Calcio 2014 o per i Giochi Olimpici di Rio del 2016. Non è mai troppo presto per iniziare ad imparare la lingua di questo paese meraviglioso - e non esiste un metodo più divertente ed efficace di Sulantra!