កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។一生の思い出

人生を楽しむため、学び、思い出を宝箱に加えるために、私達は旅をします。良いことか、悪いことかわかりませんが、最も忘れることの出来ない経験が、旅の途中で起きることがあります。現地の言葉が少しでもできると、これが大違いになるでしよう。このビデオの中で、若者たちは、買い物をしたり、新たな友達のために簡単な食事を作ったりしてこの事実を学び、自分達の素晴らしい思い出を作ります。

スラントラにブラジルポルトガル語をアップロードしました!

素晴らしいニュースです。スラントラにブラジルポルトガル語をアップロードしました。2014年のFIFAワールドカップに行こうと思っている人や2016年のオリンピックでリオに行こうと考えている人達にとっていいタイミングです。この素晴らしい国の言葉を習い始めるのに早すぎることはありません。そして、スラントラよりも楽しく、効果的な方法は他にはありません。

一生的回忆

我们热爱旅游,是为了享受生活,是为了获取新知,也是为了添加回忆到我们的记忆宝箱。有些一生难忘的经历发生在旅程中。这些经历或许是好的,也可能是坏的。学一点当地的语言会让一切都变得不同。这个短片中的年轻人就深知这个秘密。他们在当地的市场买东西,不仅为新的朋友准备了一顿简单的晚餐,还创造了一段属于他们自己的美好回忆。

Не просто пътуване, а ново житейско пътешествие

Този кратък филм разказва как с минимални познания по даден чужд език можем да открием съвсем нови светове, докато пътешестваме. Група туристи изучават кхмерски език по системата на Сулантра и после се отправят към Камбоджа, където тестват уменията си да пазаруват, да поръчват в ресторант или да се ориентират, разговаряйки с местните хора на местния език. След като първоначално успяват да се справят с нелеките комуникативни задачи по улиците на Сием Рип, се отправят към дълбоката провинция на Камбоджа, където ги очакват истинските предизвикателства: час по творчество с местни ученици и урок по готварство с местни домакини.  

За тази група туристи пътешествията няма да са същите от сега нататък. За кратко време всички се увериха как само с основни познания по местния език могат са стигнат много надалеч в пътуванията си. 


Ако обичате да пътувате и този филм ви харесва, моля, споделете го с приятелите си!


一个全新的旅程

Sulantra把一群学习了柬埔寨语课程的学员带到了暹粒,让他们用柬埔寨语来旅行。买东西,坐车,问路,点菜都没有能够难倒他们,所以他们又被带到农村去教孩子们折纸和向当地人学习做菜。对他们来讲,旅行变得跟不再跟以前一样了。 
如果你喜欢旅行,并且也喜欢这个视频的话,请与你的朋友们分享。 
也祝愿你们也能拥有一个不一样的旅程。