កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Colazione a base d'uova... anglofone!

Sunny side up? Easy over? Egg benedict?!
Avete mai provato una colazione a base d'uova in un paese anglofono?
Se sì, sapete di cosa parliamo: più di dieci modi diversi di mangiare uova a colazione. E voi, come volete le vostre uova?
Se siete alle prime armi, godetevi questo video che Sulantra ha preparato per voi e i vostri viaggi e... che vi sia di aiuto!

Provate i nostri corsi: spagnolo, cinese, italiano, giapponese, tedesco, coreano, turco, thailandese, bulgaro, inglese - e molti altri in arrivo!


英語で卵料理を注文する時の言い方

海外のホテルやレストランで卵料理の朝食を注文すると、必ず聞かれる卵の調理法をスラントラがご紹介いたします。

こちらのサイトの記事「英語で答える卵の調理法」にもご参考ください。

無料コースをお試しください。現在、全部で10ヶ国語(英語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, トルコ語, ブルガリア語, 中国語, 韓国語, タイ語, 日本語)もあり、今後もどんどん増えていく予定です!

オススメする日本のお土産

日本のどんなものがいいお土産になるか、面白いアイディアをスラントラがご紹介いたします。
日本人は旅行する時にお土産を持って行きますが、時々、ふさわしくないものがあります。スラントラのお土産案は、軽くて楽しくて、お金がかからず、外国人が大好きなものです。

無料コースをお試しください。現在、全部で10ヶ国語(英語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, トルコ語, ブルガリア語, 中国語, 韓国語, タイ語, 日本語)もあり、今後もどんどん増えていく予定です!

出国旅游前应该准备的10件事情

最近出国旅游的人越来越多,而且大家越来越热衷于自由行。如果你是第一次出国旅游的话,那你需要准备些什么呢? 今天我们为你介绍10件出国旅游前应该准备的事情和东西。

  1. 护照
  2. 签证
  3. 机票和酒店的订单
  4. 外币现金,信用卡和银联卡
  5. 电子设备,充电器和电源转换器
  6. 旅游资料和地图
  7. 衣服
  8. 洗漱用品
  9. 药品
  10. 学习当地语言

Québec, arrivo!

Don ci parla in questo video del Québec, la regione a maggioranza francofona del suo Paese, forse meno conosciuta rispetto alle classiche attrattive del Canada.
Tra arte, cucina, cultura e fascino Don ci dà qualche dritta interessante su cosa fare, dove andare, che mangiare e altre informazioni preziose per godere al massimo di una vacanza in Québec.
Solo l'inglese basterà?
Je ne sais pas- je ne parle pas anglais!