កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។怎么正确使用Sulantra?


叶子和梅丹向你介绍如果正确使用Sulantra的语言课程。
Sulantra的课程呈现为一个巨大的螺旋形,学习内容会在不同组和等级中反复出现,帮助你更轻松地记忆。

当你在学习Sulantra的课程的时候,你应该注意:

1. 在相对短的期间内持续每天学习。(一周学习一次的效率不高)

2. 每次学习时间不超过90分钟。(根据我们的研究发现,学习时间超过90分钟脑会变得非常疲惫)

3. 在刚开始2个等级的时候,不要开口模仿。(你需要给你自己更多时间来熟悉语言的发音,这样当你开始讲话的时候你的发音会自然很多)

4. 保持学习节奏。(不要纠结在某个句子或组上面。学习内容会自动反复出现的)

5. 积极使用图标来得到帮助,比如重复,慢速发音和意思等。(融合在图标里面的关键句子能够帮助你在实际对话中跟别人更好地进行交流)


Добре дошли в Sula Space!


Добре дошли в Sula Space - мястото, където ще споделяме щурите си идеи и хрумвания, както и най-новата информация, свързана с изучaването на чужди езици, пътешествия по непознати земи и други любопитни теми. 

Тук ще публикуваме и всякакви забавни снимки, видеоклипове и материали, които мислим, че си струва да видите. 

А ако вие самите имате какво да споделите с нас – пишете ни, очакваме ви! 

Екипът на Сулантра

什么样的人适合使用Sulantra?

叶子和梅丹向您讲解什么样的人适合学习Sulantra的课程。
很多人在想学一门新的外语的时候,都会觉得入门很困难,而且要学很久才能开口讲话。对于想尝试一门新的外语的人,传统的学习语言的方法并不好用。
Sulantra的语言课程是专门针对零起点的人而设计的,课程的内容着重实际。无论你是要出国旅游,还是要接待外国游客,Sulantra帮你在短时间内在短时间内学到一门能用的语言。

おススメしない日本のお土産

日本人は旅行好きでお土産を渡すのが好きですが、外国人へのお土産は日本人へのお土産とはわけが違います。スラントラが、おススメしない日本からのお土産についてご紹介いたします。

無料コースをお試しください。現在、全部で10ヶ国語(英語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, トルコ語, ブルガリア語, 中国語, 韓国語, タイ語, 日本語)もあり、今後もどんどん増えていく予定です!

スラントラの使い方

スラントラ:面白くて新しい言語学習ウェブサイトを最大限に活用する方法をドンとヨウが説明しています。スラントラのコースは、巨大な「らせん」のように自動的に言葉を何度も繰り返して使い、覚え易くなっています。スラントラで学習するときのコツは

  1. 短い時間で、何度も学習しましょう(1週間に1度まとめてやるのでは効果ありません。)
  2. 最大でも90分まで(それ以上は頭が疲れてしまいます。)
  3. 最初の2コースレベルは口に出さないで、聞くだけにしましょう(言葉を聞き取れるようになって、口に出せる時には、発音が自然なものになります。)
  4. 多少わからなくても先に進みましょう(ひとつのセクションにあまり時間をかけないで。言葉は何度も繰り返されます。)
  5. わかりにくかった時は、「繰り返してもらう」、「ゆっくりと話してもらう」、「意味を聞く」などのアイコンを使いましょう(アイコンを押すと、それを頼む時の重要な言い回しが聞けるので、実際に使う時に役立ちます。)
無料コースをお試しください。現在、全部で10ヶ国語(英語, イタリア語, ドイツ語, スペイン語, トルコ語, ブルガリア語, 中国語, 韓国語, タイ語, 日本語)もあり、今後もどんどん増えていく予定です!