ការសួរសំណួររឿយៗ

Sound Questions

ហេអ្វីបានជាខ្ញុំមិនអាចឮសំលេងលើកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំ?
sulantra.com ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាថ្មី និង​​ កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកប្រហែលជាចាស់ ។ អ្នកអាចត្រូវអាបដេត(update)កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ក្នុង ក្រូម ឬ ហ្វៃហ្វក់។​ និង​ពិនិត្យនូវការដំឡើងសំលេង(Volume control) លើកំព្យូទ័ររបស់អ្នក។
តើខ្ខុំអាចធ្ចើឲ្យភាសាយឺតជាងនេះដោយយ៉ាងម៉េច?
សូមចុចរូបតំណាងខ្ចងដើម្បីស្ដាប់សំលេងភាសាយឺតជាងនេះ។
តើខ្ញុំអាចស្ដាប់សំលេងម្ដងទៀតដោយយ៉ាងម៉េច?
សូមចុចរូបតំណាង បាបបូល ឬ លើកម្រាមដៃ ដើម្បីស្ដាប់ភាសាជាថ្មី។
Can I mute the icons under each picture?
Yes. Once you enter the course there is a "Mute Icon" button on the left side of your screen above "Your progress" area. Click the button and the icons will be mute for this study session.

ចូលក្នុងសំណួរ

ឥឡូវនេះខ្ញុំមានចូល ហើយ មិនអាចចូលទៅក្នុងមាន។
អ្នកអាចធ្វើឲ្យដំណើការគណនីរបស់អ្នក។ អ្នកនឹងទទួលេអ៊ីម៉ែលដើម្បីដំណើការគណនីរបស់អ្នក បន្ទាប់ពីចុះឈ្មោះ។ អ៊ីម៉ែល​ អាចពន្យា២ ឬ ៣​ ម៉ោងអាស្រ័យលើក្រុមហ៊ុន អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នក។ មិនទទួលអ៊ីម៉ែលដំណើការគណនី ត្រូវពិនិត្យ ស្ពឺម(spam) និង ហ្វូលដ័រ(Folder)។ អ៊ីម៉ែលរបស់ សូឡិនត្រា អាចបានចូលទៅកន្លែងខុសផងដែរ ត្រូវប្រាកដថា មិនមានពាក្យខុស​ ក្នុងអ៊ីម៉ែល របស់អ្នក។ បើប្រព័ន្ធក្នុងអ៊ីម៉ែលអ្នកមិនងដំណើការ ព្យាយាមថតចម្លង ( copy and past) ទាំងស្រុង ទៅក្នុងអាស័យសដ្ឋាន​។
ខ្ញុំភ្លេចលេខសំងាត់។
If you forget your password or if your password is not working, reset it here. A "password reset" e-mail will be sent to your registered e-mail address. Simply follow the one-time link in the e-mail to log in and reset your password. If you don't see it in your inbox within an hour, check your spam and junk mail folders in case the e-mail was filtered incorrectly. Make sure you don't have any e-mail settings, firewall or anti-spam software that might prevent you from receiving the e-mail. If necessary, resend the "password reset" e-mail again.

លេខសំងាត់បានធ្វើឡើងវិញ
I cannot login even though my password and e-mail are correct.
If you see a "Your username or password is incorrect." error message, there may be a problem with your user name or password. Try resetting your password.

វគ្គសំណួរ

តើខ្ខូំអាចទទួលអត្ថន័យសម្រាប់របស់(item)នីមួយៗយ៉ាងដូចម្ដេច់?
សូមចុចរូបតំណាងវចនានុក្រមដើម្បីមើសអត្ថន័យក្នុងភាសារបស់អ្នក។
តើកន្លែងណាដែលខ្ញុំរៀនពីរបៀបរៀនអាន?
​ក្មេងៗរៀនភាសាដោយ ការស្ដាប់ ការនិយាយ ការអាន និ​ង ការសរសេរក្នុងលំដាប់លំដោយបែបនោះ។ Sulantra.com ផ្ដោតអារម្មណ៍លើជំនាញ ការស្ដាប់ និង​ ការនិយាយ។ទោះម្បីយ៉ាងណាក៍ដោយ អ្នកអាចដឹងពាក្យសរសេរ ឬ ឃ្លា ក្នុងភាសាដែលអ្នកកំពុងសិក្យា ដោយចុចលើរូបតំណាងខ្មៅដែ ឫ​ក៍អ្នកអាចពិនិត្យ" វចនានុក្រមភាសា"​ តាមរយះ "ទំព័រដំណើរការទៅមុខនៃវគ្គ"​ សម្រាប់ការសរសេភាសា។
តើកន្លែងណាដែលខ្ញុំរៀនពីរបៀបរៀនសរសេរ?
ក្មេងៗរៀនភាសាដោយ ការស្ដាប់ ការនិយាយ ការអាន និង ការសរសេរតាមលំដាប់លំដោយ។ Sulantra.com ផ្ដោតអារម្មណ៍លើជំហានការអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញ ស្ដាប់ និង​ និយាយ។ សូមអភ័យទោស យើងមិនបង្រៀន ការសរសេរ។
តើកន្លែងណាដែលខ្ញុំដឹងការសរសេរភាសា?
​ក្មេងៗរៀនភាសាដោយ ការស្ដាប់ ការនិយាយ ការអាន និ​ង ការសរសេរក្នុងលំដាប់លំដោយបែបនោះ។ Sulantra.com ផ្ដោតអារម្មណ៍លើជំនាញ ការស្ដាប់ និង​ ការនិយាយ។ អ្នកអាចពិនិត្យ" វចនានុក្រមភាសា"​ តាមរយះ "ទំព័រដំណើរការទៅមុខនៃវគ្គ"​ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើស ការសរសេភាសា។
តើអ្នកមានវចនានុក្រមទេ?
យើងមានវចនានុក្រមដូចជា "​វចនានុក្រមភាសា"​ ដែសអ្នកអាចចូលតាមរយះ"ទំព័រដំណើរការទៅមុខនៃវគ្គ"។
ហេអ្វីបានជាអ្នកមិនសរសេរពាក្យ នៅក្នុងរង្វង់ភាសា ខាងក្រោមរូបភាពនីមួយៗ?
Sulantra.com ផ្ដោតអារម្មណ៍លើជំនាញ ស្ដាប់ និង​និយាយ។ ពាក្យសរសេរ​នៅខាងក្រោមចំនុចប្រសព្វរូបភាព ជាមួយដំណើរការនេះ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់មើល ពាក្យសរសេរក្នុងភាសាដែលអ្នកកំពុងសិក្យា សូមចុច រូបតំណាងខ្មៅដៃ ឬ ពិនិត្យ "វចនានុក្រមភាសា" តាមរយះ"ទំព័រដំណើរការទៅមុខនៃវគ្គ" ។
ហេអ្វីបានជាអ្នកមិនសរសេរសូរសព្ទពាក្យ​ក្នុងភាសារបស់ខ្ញុំ ដូចដែលខ្ញុំអាចបញ្ជាស់សំលេង?
វាគឺមិនមានការពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ រវាងពាក្យទាំងអស់ក្នុងភាសាកំណើតរបស់អ្នក និង​ ភាសាដែលអ្នកកំរៀននោះទេ។ប្រសិនបើយើងរៀបចំសូរសព្ទសំលេងឯកសារ វានឹងបង្អាក់ការបព្ចាញ់សំលេងរបស់អ្នក។ វាគឺល្អជាងជាមួយការរៀនបព្ចា្ញញ់សំលេងត្រចៀក។
តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបខ្ញុំបានភាសាសរសេរ?
ចុចរូបតំណាងខ្មៅដៃសម្រាប់មើស​ ឯកសារសរសេពីសំលេងនៅក្នុងភាសាដែសអ្នកកំពុងរៀន។
តើខ្ញុំអាចរៀនពីភាពស្មុកស្មាញ ឬ ភាពលំបាកនៃភាសាយ៉ាងម៉េច?
sulantra.com គឺធ្វើឡើងសម្រាប់មនុស្សដែសគ្មានចំណេះដឹងនៃរង្វង់។​ ការចាប់ផ្ដើមវគ្គនីមួយៗហាក់ដូចជាងាយស្រួល ប៉ុន្តែវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកខិតខំជាងមុន តាមរយះកំរឹតថ្នាក់។
ខ្ញុំចង់រៀនភាសាមួយដែលមិនមានក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក?
នៅ sulantra.com យើងតែងតែរៀបចំនូវវគ្គសិក្សាថ្មីៗសម្រាប់រៀនតាមអនលាញ។ ចូលរួបសមាគមន៍អនលាញដើម្បីអាប់ដេតា អំពីការអភិវ្ឍន៍ចុងក្រោយបំផុត ។ ភាសាដែសអ្នកចង់រៀននឹងមានឆាប់ក្នុងអនលាញ។
តើខ្ញុំអាចផ្អាកមេរៀនដោយរបៀបណា?
សុំទោស! អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់មេរៀន មុនពេលបន្តទៅមុខ។
តើខ្ញុំអាចផ្អាក ប្រធានបទ ឫ មុខងារ ដោយរបៀបណា?
សុំទោស!​អ្នកត្រូវតែបញ្ចប់គ្រប់មេរៀន សម្រាប់១មុខងារ មុនពេលបន្តទៅមុខ។
តើខ្ញុំអាចបន្ថែម ប្រធានបទថ្មី ឬ មុខងារ ទៅវគ្គរបស់ខ្ញុំដោយរបៀបណា?
សុំទោស! ពេលអ្នកចាប់ផ្តើមវគ្គមួយ អ្នកមិនអាចបន្ថែម ឬ លុបមុខងារថ្មីនោះទេ។ អ្នកត្រូវតែត្រលប់ទៅ ទំព័រដំណើការនៃវគ្គ( Course Progress Page).ចុចបូតុង "Redesign Course" ហើយយកមុខងារដែលអ្នកចង់បាន និង ចាប់ផ្តើមវគ្គសសារជាថ្មី។
Can I get a certificate or diploma after I finish a Sulantra course?
After you complete a Sulantra.com course, you will be able to access a printable version of an online certificate.
What is the difference between the Starter, Basic and Expanded courses?
All courses are connected. The practical focus is the same but the functions and amount of language you learn differ. The language you study in the Starter Course will be recycled in the Basic Course; the language you study in the Basic Course will be recycled in the Expanded Course. For the details of each course, click the link below.

តម្លៃនៃវគ្គសិក្សា
How can I read the Cultural Notes again?
To read the Cultural Notes again, return to your "Learning Progress" page then click the round button next to the function title.

ការបង់ថ្លៃ សំណួរ

Is Sulantra free?
Sulantra membership is completely free. If you want to take a language course, we offer both free and paid options.
How can I pay for a Basic or Expanded course?
Proceed to the payment page, login to PayPal, and make your payment via PayPal. If you do not have a PayPal account, you can use your credit card via PayPal without setting up a PayPal account.
Will I lose my purchased course if I redesign my course?
With Sulantra you never lose courses that you have already paid for; however, if you redesign your course, you will start again from the beginning and lose your learning progress.
How long is my course valid for?
With Sulantra there is no time limit on access to your course.
ហេអ្វីបានជាវគ្គសិក្សាសូឡេនត្រាថ្លៃយ៉ាងនេះ?
sulantra.com ឲ្យអ្នកនូវសិក្សាជាច្រើនទាំងស្រុង គឺមិនត្រឹមតែពាក្យ ឬ ឃ្លា ។ការពិរ គឺតំលៃរបស់យើងថោកណាស់ រួមទាំង ជនជាតិដើម ភេទយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ក្នុងពត៍មានដាក់បន្ជូល។
ហេអ្វីបានជាវគ្គសិក្សាសូឡេនត្រាថោកយ៉ាងនេះ?
យើងបានតំលៃយ៉ាទាប ដូច្នេះមនុស្សជាច្រើនមានឳកាសរៀនតាអនលាញ។
If I stop using a Sulantra.com course, can I get my money back?
You can get your money back if you complete the course and contact us within 30 days of signing up.

សំណូរផ្សេងទៀត

តើកម្មវិធីមួយណាអ្នកណែនាំ?
សូឡេនត្រាណែនាំ ក្រូប(Chrome)ឬ ហ្វៃហ្វក(Firefox) ពីព្រោះវាដំណើរការលឿន និង អាចគ្រប់គ្រងបន្ទុទិន្ន័យបាន ។ក្រូម ព្រមទាំងរួមបញ្ជូលទាំងហ្វ្លាស(Flash)។ ដូ់នេះអ្នកមិនចាំប៉ាចដោនឡូតទេ។
ហេអ្វីបានជា"ល័ក្ខខ័ណនៃប្រើប្រាស់" និង "ច្បាប់ឯកជន" របស់អ្នកជាភាសាអង់គ្លេស?
ភាសាការងាររបស់យើងគឺអង់គ្លេស។ យើងសឃ្ឃឹងថាការរៀមចំឯកសារទាំងនេះនៅក្នុងភាសាផ្សេងៗ​ដួចគ្នានិងការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់។
ហេអ្វីបានជាប្រភពតំបន់(site)របស់អ្នកយឺតខ្លាំងម្លះ?
sulantra.com ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិជ្ជាថ្មី និង​​ កម្មវិធីស្វែងរករបស់អ្នកប្រហែលជាចាស់ ។ អ្នកអាចត្រូវអាបដេត(update)កម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ក្នុង ក្រូម ឬ ហ្វៃហ្វក់។​
How do I edit my profile?
You can edit your profile by clicking the "Account" tab in the top bar after login.
I want to delete my user account.
You can delete your user account at the "Edit Your Account" page after login.
How do I report a bug?
If you find a bug, we want to hear from you! Please contact us through our feedback page, and we'll look into the problem as quickly as possible!
How do I make a suggestion or give feedback?
We love hearing from you! To make a suggestion, please contact us through our feedback page.
Can two or more people use one account to study?
In order to ensure effective study scheduling, please do not share an account with others.
Can I change my user name?
No. Once you create a user name, it cannot be changed.
Can I register multiple accounts using the same e-mail address?
No, you can not. You need an e-mail address not yet registered on Sulantra.com to create an account. Only one e-mail address can be used to create one account.
How can I get my language added to Sulantra's system?
Please contact us at info@sulantra.com . Tell us which language(s) you speak, as well as your contact information. Sorry, but we are only able to reply in English, Chinese or Japanese.
Is it possible to work with Sulantra as a translator?
At times, part-time positions do come up; however, translators must have a good command of English. Contact us at info@sulantra.com and we will keep you posted.