ជ្រើសរើសភាសារមួយសម្រាប់សិក្សា

តម្លៃនៃវគ្គសិក្សា

សូឡេនត្រា ផ្តល់ឲ្យអ្នកនូវ ៣របៀប : វគ្គដំបូង(៣​------------- ទៅ ៥ម៉ោង) វគ្គមូលដ្ឋាន(៣០- ៧០ម៉ោង)និង វគ្គកំរឹតខ្ពស់(១០០ ម៉ោង) ។ សូមរើសយកវគ្គដែលសាក់សមជាមួយនិងជីវិតអ្នកបំផុត ។
 • វគ្គដំបូង

 • មិនគិតថ្លៃ!

 • ឯកទេស ត្រូវ​ជ្រើសយក
 • គ្មានមុខងារត្រូវជ្រើសយក
 • ៥ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សា ៣​​​ ទៅ​ ៥​ ម៉ោង
 • វគ្កមួលដ្ឋាន

 • ១០ ដូលាអាមេរិច

 • ៧​ ឯកទេស ត្រូវជ្រើស​រើស
 • ១០​​​​​ ជំរើស​ក្នុង​​ដំណីការ
 • ៥ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សា​ ពី ៣០​ ទៅ ៧០ ម៉ោង
 • វគ្គកំរឹតខ្ពស់

 • មកដល់ឆាប់ៗនេះ

 • ៧​ ឯកទេស ត្រូវជ្រើស​រើស
 • ១០​​​​​ ជំរើស​ក្នុង​​ដំណីការ
 • ៦ កម្រិត​
 • វគ្កសិក្សាច្រើនជាង១០០​​== ម៉ោង​​