កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។Brazilian Portuguese courses are online now.

Fantastic news: we have uploaded Brazilian PORTUGUESE to Sulantra.com! Great timing for those people who plan to head south for the 2014 FIFA World Cup or are seriously thinking of flying to Rio for the 2016 Olympics. It’s never too early to start learning the language of this wonderful country – and there is no more fun and efficient way to do it than with Sulantra!