កន្លែងសូឡា

កន្លេង សូឡា គឺជាកន្លែងដែលយើងចែករំលែកគំនិត ពត័មាន និង ការយល់ឃើញថ្មីៗ របស់យើង ជាមួយអ្នក!​ហើយយើងនឹងឲអ្នក ធ្វើឲថ្មីនូវអ្វីដែលជា​ ការអភិវឌ្ឃន៍ជាមួយ សូឡែនត្រា រូមទាំងភាសារចុងក្រោយបំផុត។The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema

Chiunque conosce, canticchia o fischietta “The Girl from Ipanema/A Garota De Ipanema”, ignorando chi sia la dedicataria del pezzo di bossa nova più famoso ed eseguito di tutti i tempi. Scopriamo dunque l’identità della vera Ragazza di Ipanema. E, nell’attesa di incontrarla, impariamo il portoghese con Sulantra!
http://www.repubblica.it/spettacoli-e-cultura/2012/07/22/foto/la_garota_de_ipanema_compie_50_anni_ecco_la_donna_che_la_ispir-39511621/1/

Ricordi che resteranno per sempre

Il motivo per cui viaggiamo è apprezzare la vita nella sua totalità, apprendere da culture diverse ed avere così ricordi preziosi. Alcune delle esperienze più indimenticabili si realizzano sulla strada - belle o brutte che siano. Qualche conoscenza della lingua locale può fare la differenza. E i ragazzi di questa lo capiscono facendo acquisti e preparando una cena per amici appena conosciuti. Momenti memorabili.

Grande notizia: il nostro corso di portoghese è disponibile on-line!

Tempismo perfetto per chi sta pensando di volare in Brasile per i Mondiali di Calcio 2014 o per i Giochi Olimpici di Rio del 2016. Non è mai troppo presto per iniziare ad imparare la lingua di questo paese meraviglioso - e non esiste un metodo più divertente ed efficace di Sulantra!

Un nuovo percorso nella nostra vita

Conoscere anche solo poche parole di una lingua straniera apre le frontiere di un mondo fatto di tante nuove esperienze. 
Un gruppo di turisti parte per la Cambogia dopo aver studiato khmer con il corso di Sulantra, e si ritrova in loco a testare le proprie conoscenze linguistiche facendo compere, chiedendo indicazioni per strada, ordinando nei ristoranti locali e molto altro. 
Se la cavano non male per le strade di Siem Reap, ma altre sfide più dure li attendono nel cuore della sperduta campagna cambogiana, dove si cimentano in lezioni di origami ai bambini di una scuola e imparano a preparare piatti della cucina khmer dagli abitanti del villaggio. 
Per queste persone, la parola "viaggiare" non avrà mai più lo stesso significato. 
Conoscendo anche solo qualche frase si è fatta molta, molta strada. 

Se ami viaggiare e ti è piaciuto questo video, condividilo con i tuoi amici. Grazie!

Il nostro Super Language Training: Sulantra!

Mi chiamo Loris, lasciate che vi presenti il nostro nuovo e unico sito internet: Sulantra!
Sulantra sta per "Super Language Training", ossia il corso di lingua che vi permetterà di interagire in lingua straniera durante i vostri viaggi nel modo più veloce possibile. 

Il nostro metodo si basa su un approccio pratico e funzionale, ci concentriamo sui bisogni pratici del viaggiatore quale prenotare una stanza d'hotel, ordinare al ristorante, tirare sul prezzo nei mercati e nelle fiere, salire senza indugi sul giusto autobus, ecc. Insomma, tutte quelle piccole e grandi sfide che si incontrano all'ordine del giorno una volta varcati i confini nazionali. Sulantra evita le spiegazioni grammaticali e favorisce un approccio divertente e leggero allo studio della lingua, ma al tempo stesso vi fornirà le strategie di apprendimento necessarie per raggiungere lo scopo: comunicare i propri bisogni e interagire in maniera efficace e produttiva! 

Sei un turista alle prime armi? Oppure un viaggiatore esperto ma non conosci la lingua del posto? Lavori nel settore alberghiero e hai a che fare con gruppi di turisti da tutto il mondo? Ti occupi di ristorazione a livello internazionale?
Sulantra è quello che fa per te! Iscriviti al nostro sito e prova gratuitamente un Corso Introduttivo. Se l'esperienza sarà positiva come crediamo potrai accedere ai corsi Base e Avanzato, fatti su misura per imparare una lingua in maniera divertente, leggera e funzionale. 

Potrete scegliere tra spagnolo, cinese, inglese, italiano, giapponese, tedesco, coreano, turco, thailandese, bulgaro e ancora altri in arrivo prossimamente.

Allora che aspettate? Provare per credere!